Możliwe zmiany na prawo jazdy w 2019 roku

Nowe obowiązki i obostrzenia miały wejść w życie z dniem 4 czerwca 2018 roku. Jak już wiemy, tak się jednak nie stało. Zmiany te nie są związane z egzaminem, natomiast dotyczą tego, co będzie się działo w momencie odebrania dokumentu prawa jazdy przez młodego kierowcę. 

Warto również wspomnieć o tym, że nowe zasady zostaną wprowadzone pod warunkiem, że system CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców) będzie działał sprawnie. Zakładając, że nowa koncepcja zostanie wdrożona, to przyszli młodzi kierowcy nie będą mieli łatwego życia i zostaną poddani próbie. Poniżej publikujemy rozbudowane regulacje, które będą obowiązywały młodych kierowców. 

1. 2 lata ograniczeń w ‘okresie próbnym’
2. Dodatkowe limity prędkości
3. Zakaz podejmowania pracy jako kierowca przez 8 miesięcy
4. Zielony listek przez 8 miesięcy
5. Możliwe przedłużenie okresu próbnego decyzją starosty
6. Dwuletni okres próbny będzie obowiązywał również piratów drogowych
7. Obowiązkowy kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
8. Szkolenie praktyczne dotyczące zagrożeń w ruchu drogowym

Okres próbny będzie dotyczył wszystkich nowych kierowców, którzy po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kat. B. Warto równeiż wspomnieć o tym, że data zdania państwowego egzaminu na prawo jazdy nie jest datą wystawienia dokumentu. Posiadanie wieloletniego prawa jazdy innych występujących kategorii, nie zwalnia kierowcy z obowiązku odbycia okresu próbnego.

Utrata uprawnienia do kierowania – kat. B Jeżeli dana osoba straciła uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B i odzyska je po wejściu w życie nowych przepisów również będzie obowiązania, stosować się do ograniczeń i obowiązków okresu próbnego. W myśl nowych przepisów, kierowca który drugi raz zdobywa prawo jazdy kat. B podchodząc do kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców i zdając egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, jest obowiązany stosować się do okresu próbnego. Dotyczy to dokładnie wszystkich kwestii, tak jak w przypadku nowych kierowców, tj.: poruszanie się z zielonym listkiem, ograniczenia prędkości, zakaz pracy w charakterze kierowcy, kurs doszkalający, przedłużenie okresu próbnego.

1. 2 lata ograniczeń

Okres próbny obejmie osoby, które po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B. Taka kategoria uprawnia przede wszystkim do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusu i motocykla), motorowerem i czterokołowcem lekkim. Okres próby będzie trwał 2 lata. Czas jego obowiązywania będzie liczył się od dnia, w którym kierowca odbierze dokument prawa jazdy.

Ustawa o kierujących pojazdem – art. 91 ustęp 1

2. Dodatkowe limity prędkości

Młodych kierowców przed upływem 8 miesiąca okresu próbnego będą obowiązywały bardziej rygorystyczne ograniczenia prędkości. Taki kierowca nie będzie mógł przekraczać prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej.

Ustawa o kierujących pojazdem – art. 91 ust. 3 pkt 1

3. Zakaz podejmowania pracy jako kierowca przez 8 miesięcy

W tym czasie nie będzie mógł on również podejmować pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kat. B i osobiście wykonywać działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu takim pojazdem. Osoby nabierające pierwszych doświadczeń za kółkiem nie będą mogły więc od razu podjąć pracy w charakterze dostawcy pizzy czy kuriera.

Ustawa o kierujących pojazdem – art. 91 ust. 3 pkt 3

4. Zielony listek

Samochód, którym będzie się poruszał kierowca poddany okresowi próbnemu będzie musiał zostać oznakowany z tyły i z przodu okrągłą nalepką barwy białej, na którym to białym tle znajdzie się zielony liść klonowy. Taki symbol trzeba będzie posiadać na samochodzie przez pierwszych 8 miesięcy i to niezależnie od tego, czy kierowca będzie poruszał się swoim, czy też cudzym autem.

Ustawa o kierujących pojazdem – art. 91 ust. 2 pkt 3

5. Przedłużenie okresu próbnego

Okres próbny będzie można nie tylko kilkakrotnie powtarzać w trakcie całej swojej kariery za kółkiem. W pewnych sytuacjach będzie on również podlegał wydłużeniu na podstawie decyzji starosty. Będzie to możliwe w razie, gdy w trakcie jego trwania kierowca popełni dwa wykroczenia stwierdzone w tym okresie mandatem karnym, prawomocnym wyrokiem sądu. W takiej sytuacji okres próbny ulegnie obowiązkowo przedłużeniu o 2 lata.

Ustawa o kierujących pojazdem – art. 92 całość

6. Nie tylko dla niedoświadczonych

Dwuletni okres próbny będzie obowiązywał również piratów drogowych, którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami w przypadku ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny. Nie znane są jeszcze dokładne szczegóły, ale najprawdopodobniej kurs reedukacyjny ma trwać około 4 dni, a spekuluje się też, że będzie on kosztował ok. 500 zł. Jeśli jednak w ciągu 5 lat od zakończenia kursu kierowca znów przekroczy 24 punkty, będzie musiał ponownie podejść do egzaminu na prawo jazdy.

7. Obowiązkowy kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury określa szczegółowy program obowiązkowego kursu teoretycznego, który każdy młody kierowca będzie musiał odbyć między 4 a 8 miesiącem od daty otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii B. Kurs ten, trwający dwie godziny lekcyjne, tj. 2 x 45 minut będzie odbywał się w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Będzie miał on formę wykładową, pokazową oraz dyskusyjną.

Wykładowcy za pomocą materiałów dydaktycznych w formie symulacji komputerowych, prezentacji, filmów i innych środków będą starali się przedstawić uczestnikom kursu okoliczności, przyczyny i konsekwencje wypadków drogowych oraz konieczność ich przeciwdziałania oraz zaktywizować ich do rozmowy na ten temat. Szczegółowe kwestie omawiane na zajęciach to: rodzaje i charakterystyka czynników mających wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym; przyczyny, skutki i statystyka wypadków drogowych w Polsce; psychologiczne aspekty kierowania pojazdem i inne czynniki wpływające na zdolność kierowania takie jak alkohol i środki odurzające, emocje negatywne i pozytywne, zmęczenie czy zagrożenia w ruchu drogowym.

Wysokość opłaty za kurs wynosić będzie 100 zł. Po jego zakończeniu osoba uczestnicząca w kursie otrzyma stosowne zaświadczenie o uczestnictwie.

Projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30.04.2018 w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym

8. Szkolenie praktyczne dotyczące zagrożeń w ruchu drogowym

Nowy projekt rozporządzenia obejmuje także szczegółowy program praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Każdy młody kierowca będzie musiał je odbyć między 4 a 8 miesiącem od dnia otrzymania dokumentu prawa jazdy. Szkolenie to będzie przeprowadzane przez ośrodki doskonalenia techniki jazdy i będzie odbywało się w charakterze praktycznym na odpowiednio przystosowanym placu manewrowym z płytą poślizgową podczas wykonywania poszczególnych zadań przez kierowcę. Szkolenie to ma trwać 60 minut, za które młodzi kierowcy zapłacą dodatkowe 200 zł. Udział w szkoleniu udokumentowany będzie wystawionym zaświadczeniem.

Konkretne zadania, jakie będą stawiane przed osobą uczestniczącą w szkoleniu to: jazda w zakręcie z prędkością 50-60 km/h z włączonym systemem „ESP” i z prędkością 30 km/h z wyłączonym „ESP”; hamowanie awaryjne na wprost podczas jazdy z prędkością 50 i 40 km/h z włączonym i wyłączonym systemem „ABS”; hamowanie awaryjne w zakręcie podczas jazdy z prędkością 60 km/h z włączonym ABS, 50 km/h z wyłączonym ABS i 40 km/h z włączonym ABS.

Zadania te mają uświadamiać osobie szkolonej trudności w utrzymaniu toru jazdy w zakręcie, niebezpieczeństwo wynikające z nadmiernej prędkości, przecenianie własnych umiejętności jako kierowcy i możliwości pojazdu. Mają one ukazywać także nieproporcjonalny wzrost drogi hamowania do przyrostu prędkości jazdy samochodem i skutki, jakie to powoduje. Osobie szkolonej zostanie zaprezentowana również trudność w panowaniu nad pojazdem przy hamowaniu w zakręcie pojazdem z nadmierną prędkością. Celem jest ukazanie niewłaściwego zachowania kierowcy w czasie hamowania pojazdem wyposażonym w ABS, ESP i przeceniania własnych umiejętności w radzeniu sobie z panowaniem nad pojazdem przy zbyt dużej prędkości.

Rozporządzenie ma regulować także kwestię uczestnictwa osób niepełnosprawnych w szkoleniu. Zgodnie z nim osoby takie mogą odbywać szkolenie w pojazdach przystosowanych do stopnia ich niepełnosprawności i nie muszą być one wyposażone w funkcję wyłączania systemów ABS i ESP, zatem wszystkie zadania przewidziane w szkoleniu i wykonywane przez osoby niepełnosprawne pojazdem przystosowanym do stopnia ich niepełnosprawności mogą odbywać się z włączonymi tymi systemami.

Projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30.04.2018 w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym

Link do tekstu jednolitego Ustawy o kierujących pojazdem

Send a Message